Štatistické ukazovatele

Identifikačné a štatistické údaje obce Ratka

 

Demografia

  • Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 334
  • muži 164

   ženy 170

  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 33
  • Produktívny vek (15-54) ženy 97
  • Produktívny vek (15-59) muži 127
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 77
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 5
  • muži 6

   ženy -1

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa poptravinárskeho tovaru
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika